logo

Allah Jo Karta Hai Behtar Karta hai
Allah Jo Karta Hai Behtar Karta hai