Qingdao Haiwan Bridge

0
1005

Qingdao Haiwan Bridge
connects the Qingdao city and Huangdao district

Qingdao Haiwan Bridge